е – музеен вестник > Музейна поща > Mузейното управление
 

История

Музеите по света

Световни битки и военни походи

Уникални експонати

Архивите говорят

Музейна поща

Дигитална видеотека

Интересни книги

Архив

 

Музейна поща

Назад

Mузейното управление
Кевин Муур


Музеите са утвърдени институции, но те съществуват в променящ се свят. Съвременното понятие за музей и неговите колекции води началото си от XVI или дори от XV век, а произходът на най-ранно съществуващите музеи се корени в следходния период. Но краят на XX в. и настъпването на XXI в., засилват новите потребности на съвременното общество. Те са много, но някои от тях се считат за особено значими. Достъпът е от голямо значение : достъпа до информация, процеса на взимане на решения и наличните ресурси като галерийно пространство например ; достъпа на деца, етнически малцинства, жени и хора в неравностойно положение. Също така музейната работа сама по себе си трябва да бъде изследвана, за да можем да придобием по-ясна представа за институцията и нейната същност, за това какво представлява музейният професионализъм и как следствието от управлението и управлението на колекциите влияе на резултатите.

Управлението в музеите, съгласно една последна журналистическа статия, е „атмосферата на месеца”, най- широко профилиран вид музейна дейност в настоящия момент. Всеки аспект от управлението на музеите е изследван и оценяван както никога досега. Това няма да бъде краткотрайна мода, мимолетно увлечение, преди друга област на музейна дейност да бъде изследвана в детайли. Като резултат от действието на редица фактори управлението вероятно остава един от ключовите въпроси за следващото десетилетие.

Музеите в бързо променящата се обстановка, в която функционират, се сблъскват с много по-различни предизвикателства, отколкото по-рано. Тези предизвикателства могат схематично да бъдат разделени на политически, икономически и социални.

Правителствената политика на късните 70 години на XX век, главно във Великобритания, но и на други места, радикално е променила обстановката, в която функционират музеите. Повечето музеи в тази страна зависят пряко или непряко от финансиране от правителството. В сектора като цяло се чувства намаляване на бюджетните субсидии и се набляга на ефикасността в управлението. Политиката по насърчаване на конкуренцията относно осигуряването на публични услуги също така довежда до „отказване” на много услуги в музеи на частни компании. В международна перспектива наблюдаваме сходен процес на съкращение в прякото държавно финансиране, което тласка музеите „на пазара” и ги кара да търсят нови маркетингови механизми.

Какво могат музейните работници да научат от теорията на управлението? Дали някои твърдения са свързани повече с музеите, отколкото с други институции? Могат ли техниките на управление, развити в другите сфери на работа, да бъдат приложени адекватно в музеите?

За да получим отговор на тези важни въпроси, е необходимо да се разгледа развитието на управленската теория. Управлението е стойностно понятие и различията в теорията отразяват в основата си отличаващи се идеологически и политически перспективи, засягащи ролята на индивида не само в ораганизации, но и в обществото като цяло. Ето защо директорите на музеи не могат просто да изберат готови решения на управленски проблеми измежду разнообразието от теоретични перспективи. По тази причина прилагането на управленската теория в музеите от 1970г. е породило проблеми. На първо място недостатъчно е мислено по въпроса дали приетия подход в бизнеса може да се пренесе в музеите. Имало е успех, но и значителен провал там, където техниките на управление са били неподходящо прилагани. Второ, подходът на бизнес управлението, внесен в музеите, бил вече неактуален спрямо времето, когато е действал ефективно в света на бизнеса. Според Хатон музеите като социални институции клонят повече към отразяване на социалните промени, отколкото да ги предопределят или катализират. Управлението на музея е сходно с управлението на други организации като училища, фабрики или супермаркети, но спецификата също се нуждае от признание и обяснение.


Превод от английски език: Лилия Митонова

Назад
 
НВИМ има авторски права над тази страница. Използването на текст или изображения от нея се извършва с писмено разрешение на НВИМ.
Национален военноисторически музей © 2009. Всички права запазени.