е – музеен вестник > Музейна поща > Мястото на образователните програми в съвременната визия на Националния военноситорически музей
 

История

Музеите по света

Световни битки и военни походи

Уникални експонати

Архивите говорят

Музейна поща

Дигитална видеотека

Интересни книги

Архив

 

Музейна поща

Назад

Мястото на образователните програми в съвременната визия на
Националния военноситорически музей
Калина Хинкова


Философията на съвременния музей е, че на първо място той е призван да служи на хората, чрез музейните експонати, които съхранява. Така музеите от статични складове на ценности се превращат в активни учебни и развлекателни центрове. Днес музеите се ангажират не само с опазване и научно изследване на паметниците на културата, но и с такива методи на работата, които могат да направят посещението в него по радостно, познавателно и осмислено за публиката.

Да превърнеш музея в място, което да бъде предпочитано за посещение сред многото атракции и забавления, които се предлагат на пазара е трудна и амбициозна задача. Но нейната реализация е изключително важна за утвърждаването на музейната институция в съвременното информационно общество. Живеейки във века на информационните технологии, когато търсената информация се получава с едно щракване на мишката и когато сърфирайки в нет пространството можеш виртуално да обиколиш всички желани места по света, претенциите на съвременния музеен посетител към това какво му предлага музеят са изключително високи. Преследвайки една от основните си цели - образователната и в стремежа си да отговори адекватно на потребности на своя посетител, Националният военноисторически музей /НВИМ/ стартира през 2009 г. с образователни програми. Те са колкото нова и не до там нова дейност за музея. В дългогодишната музейна история работата и контактите с подрастващите винаги са заемали свое специално място. Но докато образователните програми преди 10-20 години са били съпътстващи основните дейности на музея, то днес те са сред актуалните му приоритети.

От началото на 2009 г. Националният военноисторически музей предлага на своята публика възможността да се запознае по-детайлно с българската военна история, видни наши военачалници, известни баталисти, развитието на оръжието, държавните и воински символи, тънкостите на реставрацията и консервацията, и разбира се с ролята и значението на музея за опазването и съхранението на културноисторическото ни наследство. Тази възможност се осъществява чрез реализирането на 14 модула образователни програми, обединени в 5 големи теми: „Музеят днес”, „Държавни и воински символи, ритуали и отличия”, „История на оръжието”, „Български военачалници” и „Военните събития праз погледа на художника”.

По своята тематична насоченост образователните програми на НВИМ се разделят на две групи:

  • А/ програми, съобразени с изучавания материал в училище – „Химн, герб, знаме”, „Военачалници през Сръбско-българската война 1885 г.”, „Военачалници през Балканските войни 1912-1913 г.”, „Военачалници през Първата световна война 1915-1918 г.”, „Военачалници през Втората световна война 1939-1945 г.”, „Руско-турската освободителна война 1877-1878г. в картини”, „Сръбско-българската война 1885 г. – един патриотичен сюжет” „Балканските войни 1912-1913 г. в пластика и на платно”, „Военните събития през погледа на художника - Първа световна война 1915-1918 г.”.
  • Б/ програми, насочени към повишаване на историческата култура, опазване на националната памет и осмисляне на българската идентичност- „За първи път в музея”, „Експонатите оживяват”, „Химн, герб, знаме”, „Военни отличия”, „Военна униформа, военни звания”, „История на хладното оръжие”, „История на огнестрелното оръжие”.

Продължителността на една програма е 90 минути. Всеки модул съдържа теоретична и практическа част, коята всъщност създава спецификата на образователното въздействие, провеждано в музейната среда. Участниците имат възможност да пипнат реални исторически артефакти, да усетят автентичната атмосфера на времето, да разиграят моменти и да пресъздадат исторически събития, като възпроизвеждат действията на действителни личности чрез ролеви игри. Всеки модул завършва с викторина, забавни и познавателни игри, и разбира се с награди за най-активните участници. Нагледността е принцип на обучението и възпитанието, който дава висок процент на усвояемост на знания и умения на младото поколение. Общувайки с различните експонати и с изложби, подрастващите вече не възприемат изучавания материал чисто механично. Активното участие на повече сетива, заедно с осмислянето на различните задачи, прави процеса на обучението траен и ефективен. Умелото комбиниране на теоретична урочна дейност с практически занятия оформя важно качество в подрастващите, а именно, мотивира ги да учат, не заради самото учене, а за своя бъдещ реален живот.

Образователните програми на НВИМ са изготвени така, че да представят не само експонатите и музейните екпозиции, но и музея като институция. Голяма част от посетителите проявяват любопитство как се реставрират, консервират и съхраняват музейните предмети. За тази група посетители е насочена програмата „За първи път в музея”.

Индивидуалната заинтересованост и концентрирано внимание върху малка група музейни експонати имат по-голям образователен ефект от разглеждането на всички екпозиции за кратък период от време и то в рамките на голяма група. Този ефект най-ясно е очертан в програмите „История на хладното и огнестрелното оръжие”, „Експонатите оживяват” и „Военна униформа, военни звания”.

В ХХІ в. главната задача, която стои пред музеите е трайно да привличат своята публика, така, че тя да се превърне в техен верен приятел и партньор. Преследвайки тази задача, образователните програми на НВИМ са прецизно замислени, за да бъдат атрактивни и увлекателни за участниците им. Те са забавни и са адресирани към деца и младежи, като обемът, и съдържанието са съобразени с възрастта и интересите им. Всяка една от тях има своята специфика и затова е насочена към различна целева група.

  • А/ Програми, насочени към подрастващи в начална образователна степен 7-11 г. - „Експонатите оживяват”, „За първи път в музея”, „История на огнестрелното оръжие”, „Държавни и воински символи- герб, знаме, химн”;
  • Б/ Програми, насочени към подрастващи в прогимназиална образователна степен 12-15г. - „Държавни и воински символи- герб, знаме, химн”, „История на огнестрелното оръжие”, „Експонатите оживяват”;
  • В/ Програми, насочени към подрастващи в гимназиална образователна степен 15-19 г. - „Военачалници през Сръбско-българската война 1885 г.” „Военачалници през Балканските войни 1912-1913 г.”, „Военачалници през в Първата световна война 1915-1918 г.”, „Военачалници през Втората световна война 1939-1945 г.”, „Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. в картини”, „Сръбско-българската война 1885 г. – един патриотичен сюжет”, „Балканските войни 1912-1913 г. в пластика и на платно”, „Военните събития през погледа на художника - Първа световна война 1915-1918 г.”.
  • Г/ Програми, насочени към студенти - „Военните събития праз погледа на художника”.
  • Д/ Програми, насочени към лица в неравностойно здравословно състояние. Програмата „История на огнестрелното оръжие” е адаптирана за деца със зрителни нарушения. Четири модула от образователните програми са посещавани от интегрирана група със слухоувредени деца. Това са модулите „Експонатите оживяват”, „За първи път в музея”, „История на огнестрелното оръжие”, „Държавни и воински символи - герб, знаме, химн”

Пред музейния екип стои задачата за разширяване на целевата група. В проект на реализация са образователни програми за възрастни и програми насочени към малцинствени групи, живеещи в България.

Едно от големите предимства на музейното образование е неговата свобода. Няма предварителни ограничения, няма задължително време и място, няма оценки и ограничаващи изисквания. Тази свобода дава възможността за проява на творчество и нестандарност при разкриване на музейните колекции.

Характерно за образователните програми на НВИМ е тяхното нестатичното реализиране т.е. използването на всички екпозиционни площи, както и използването на специално пригодена за случея зала. Смяната на обстановката се оказва печеливша форма за задържане на вниманието на участниците в тях. Водещият и появата на още 2 или повече лица в тяхното реализиране ги превръща в малка театрална постановка. В реализирането на програмите практически участват голям брой музейни работници. Тяхното участие е индиректно- чрез консултации и предоставяне на теоретични материали по определени проблеми и теми, и чрез оказване на помощ при изготвяне на дидактичните материали или директно – чрез непосредствен контакт с публиката. Немислима е добрата реализация на програмите без съдействието на научните работници, художниците и реставраторите, екскурзоводите, компютърните специалисти и музейните педагози. Личните и професинални качества на обучителите, начинът им на поведение и положителното отношение към обучаваните, са условия, без които не може да се осъществят резултатно образователните програми.

Всичко това говори са сериозността на предизвикателството – реализиране на музейни образователни програми. Безспорно тяхното място в съвременната визия на НВИМ вече е утвърдено. Доказва го броят на посетители за една година - 1263 души. Доказва го и направената равносметка за първата година /2009г/ от стартирането им. Реализирането на образователни програми в НВИМ е довело до съответните позитивни резултати – повишен авторитет на музея, нараснал брой на традиционната и нова публика, повтаряемост на посещенията от страна на посетителтие, повече приходи за институцията, нови приятели, разширено лоби на музея, допълнителна обществена подкрепа и нови партньори.

Назад
 
НВИМ има авторски права над тази страница. Използването на текст или изображения от нея се извършва с писмено разрешение на НВИМ.
Национален военноисторически музей © 2009. Всички права запазени.