• Facebook
  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален военноисторически музей, ул. Черковна № 92, За: Димитрина Величкова, Република България 1505, София, Тел.: 02 9443261, E-mail: m.museum@bol.bg, Факс: 02 9461806

Място/места за контакт: ул. Черковна № 92

Интернет адрес/и:www.militarymuseum.bg.

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:www.militarymuseum.bg

Адрес на профила на купувача:www.militarymuseum.bg


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуга по почистване и хигиенизиране на сграден фонд и прилежащи части на Национален военноисторически музей - София и филиалите Военноморски музей - Варна, Парк-музей на бойната дружба - 1444г. - Варна и Музей на авиацията - Крумово


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90900000

  • Описание:

    Услуги по почистване и хигиенизиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Почистване и хигиенизиране на сграден фонд и прилежащи части на Национален военноисторически музей - София и филиалите Военноморски музей - Варна, Парк-музей на бойната дружба - 1444г. - Варна и Музей на авиацията - Крумово, подробно описани в техническата спецификация. Кандидатите трябва да представят предложение за целия обем на поръчката. Предлаганата цена да не надхвърля посочената от Възложителя прогнозна стойност. Срок за изпълнение - 12 месеца, считано от датата на сключване на договора. Прогнозната стойност е 40 000 лева с включен ДДС.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, гр. Варна, с. Крумово-обл. Пловдив


NUTS:

BG411


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението на поръчката са посочени в техническата спецификация, която е част от документацията към публичната покана и е на разположение на профила на купувача на Национален военноисторически музей.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/01/2016 16:45


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, при спазване на чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, всички посочени по-горе обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП се отнасят и за тях. Документите от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП, както и декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се представят при подписване на договора за обществена поръчка само от участника, определен за изпълнител. Отварянето на офертите ще се извърши на 05.01.2016 . от 9.30 часа в гр. София, ул. Черковна № 92, в сградата на Национален военноисторически музей, административна част - етаж 4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица. Да се представят оферти за пълния обем на поръчката. Да се спазват всички условия и изисквания на Възложителя, обявени в публичната покана и документацията за участие. Документацията за участие е достъпна на профила на купувача на Възложителя. Извършването на предварителен оглед може да се извърши сряда, четвъртък и петък, от 9.30 до 17.00 часа, в НВИМ-София и филиалите. Предлаганата цена да не надвишава прогнозната стойност от 40 000 лева с ДДС.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/01/2016


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com