• Facebook
  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален военноисторически музей, ул. Черковна № 92, За: Диана Иванова - директор на дирекция "Фондове, реставрация и военни паметници"; Мариана Кръстева - директор на филиал "Военноморски музей" - Варна, Република България 1505, София, Тел.: 02 9461807 ; 052 731523, E-mail: m.museum@bol.bg, Факс: 02 9461806

Място/места за контакт: гр. София, ул. Черковна № 92; гр. Варна, бул. "Приморски" № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.militarymuseum.bg.

Адрес на профила на купувача: www.militarymuseum.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Машинно почистване с абразив пясък, грундиране и боядисване на движими културни ценности, представляващи артилерийска, бронетанкова и военноморска техника, разположени във външните експозиции на Национален военноисторически мезуй - гр. София, ул. "Черковна" № 92 и във филиал "Военноморски музей" - гр. Варна, бул. "Приморски" № 2


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000


Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Машинното почистване с абразив пясък, грундиране и боядисване на движими културни ценности, представляващи артилерийска, бронетанкова и военноморска техника, разположени във външните експозиции на Национален военноисторически мезуй - гр. София, ул. "Черковна" № 92 и във филиал "Военноморски музей" - гр. Варна, бул. "Приморски" № 2 съгласно приложен към Техническата спецификация списък. Предлаганата цена да не надвишава прогнозната стойност от 55 300 лева без ДДС.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55300 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София; гр. Варна


NUTS:

BG411


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Настоящото изпълнение на поръчката – машинно почистване с използване на абразив пясък, грундиране и боядисване на част от техниката, намираща се в откритата експозиция на НВИМ – София и ВММ – Варна (филиал на НВИМ) е необходимо, поради това, че на площ от 40 декара са изложени над 241 образци от артилерийско въоръжение, бронетанкова, авиационна, военноморска, ракетна и инженерна техника от Руско-турската, Балканските, Първата и Втората световна война, както и от съвременното развитие на Българската армия. Всички те представляват движими културни ценности (ДКЦ) по смисъла на Закона за културното историческо наследство и трябва да бъдат запазени в автентичния си вид за поколенията. Материалът на основната част от ДКЦ, разположени в паркова среда, е стомана и други цветни метали, които през годините са изложени на непосредственото въздействие на различни атмосферни условия. В резултат на тези влияния се получава корозия на метала и се нарушава първоначалния и експозиционния вид на експонатите. Това налага периодично да се извършва цялостно машинно почистване чрез пясъкоструене, грундиране и боядисване на нуждаещата се от това техника. За целта е необходимо да се премине през няколко етапа на работа: 1. Машинно отстраняване на старото покритие от боя и корозия до здрав метал, като се използва подходящ абразив (пясък), според материала (черен или цветен метал), който се обработва. При почистването на различните метални части, в зависимост от тяхната дебелина, да се използва подходящия абразив с необходимата сила. Почистената основа, след обработката, да бъде обезпрашена и обезмаслена. 2. На всяка почистена машина да се нанася веднага защитен грунд, за да не се допусне повторно образуване на корозия вследствие на нощен конденз. 3. Полагане на двуслойно покритие с боя, задължително върху чист и незапрашен грунд. Елементите от стъкло, пластмаса и гума трябва да бъдат защитени предварително от пряк контакт с пясъка, грунда и боята. За прецизно почистване на наличните стъкла, дървени, месингови и гумени части на движимите културни ценности, с цел запазване на автентичния им вид, е необходимо използването на специфичен вид машини, предназначени за фина обработка. За техниката, разположена във височина, да се осигури начин за достъп от всичките необходими страни за извършване на предвидените дейности. Експонатите, чиито местонахождение е неудобно за работа и има опасност от повреждане или замърсяване на близките до тях движими вещи и сгради, да бъдат премествани на предварително избрано подходящо място, където да се извършват предвидените дейности, след което да бъдат върнати на първоначалната им позиция. Техниката, която не се нуждае от почистване, но е в близост до „работната площадка”, да бъде покрита с подходящи покривала за да се предпази от евентуално запрашаване с пясък, грунд и боя. След завършване на работа, прилежащите площи около почистените експонати да бъдат почистени до първоначалния им вид. Грундирането и боядисването да се извърши с материали на Възложителя. Да бъде представено предложение за целия обем на поръчката. Необходимо е извършването на предварителен оглед на движимите културни ценности. Огледът може да се извърши всеки работен ден (от понеделник до петък), от 9.00 до 16.30 часа, в НВИМ-София и филиал Военноморски музей - Варна. Срокът на изпълнение на поръчката да не надвишана 80 календарни дни.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/08/2014 16:30


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І. Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, при спазване на чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, всички посочени по-горе обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП се отнасят и за тях. Документите от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП, както и декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се представят при подписване на договора за обществена поръчка само от участника, определен за изпълнител. ІІ. Отварянето на офертите ще се извърши на 15.08.2014 . от 10.00 часа в гр. София, ул. Черковна № 92, в сградата на Национален военноисторически музей, административна част - етаж 4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица. ІІІ.Да се представят оферти за пълния обем на поръчката. ІV. Да се спазват всички условия и изисквания на Възложителя, обявени в публичната покана и документацията за участие. V. Документацията за участие е достъпна на профила на купувача на Възложителя. VІ. Необходимо е извършването на предварителен оглед на движимите културни ценности. Огледът може да се извърши всеки работен ден (от понеделник до петък), от 9.00 до 16.30 часа, в НВИМ-София и филиал Военноморски музей - Варна. VІІ. Предлаганата цена да не надвишава прогнозната стойност от 55 300.00 лева без ДДС. VІІІ. Предлагания срок на изпълнение на поръчката да не надвишава 80 календарни дни.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/08/2014


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com