• Facebook
  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален военноисторически музей, ул."Черковна" № 92, За: Мариета Станева - директор на дирекция "Научноизследователска и експозиционна дейност", България 1505, гр. София, Тел.: 02 8468119, E-mail: m.museum@bol.bg, Факс: 02 9461806

Място/места за контакт: гр. София, ул. "Черковна" № 92

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.militarymuseum.bg.

Адрес на профила на купувача: www.militarymuseum.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектиране и осъществяване на промяна на експозиционните пространства на колекционни зали "Отличия на българските държавни глави", "Униформи" и "Оръжия".


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79930000


Описание:

Услуги на специализирания дизайн


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност 65 800.00 лв. без ДДС.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65800 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София


NUTS:

BG411


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите трябва да представят предложение за целия обем на поръчката. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническото задание и изискванията на Възложителя, които са част от документацията. Срок за изпълнение на целия обем на поръчката - не повече от 40 работни дни.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/12/2013 16:30


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. При изготвяне на офертите всеки кандидат следва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия и изисквания, както и приложените образци. 2. Всеки кандидат има право да представи само една оферта. 3. Офертата следва да съдържа: - Копие от регистрация на фирмата; - Данни за лицето, което прави предложението; Срок за изпълнение; Срок на валидност на офертата /по приложения образец на оферта/; - Предложение за изпълнение на поръчката съобразно Техническото задание и изискванията на Възложителя; - Ценово предложение /по предложен образец/ 4. Няма да се допуска до участие оферта, която съдържа предложения само за някои от дейностите посочени в поканата. 5. Документацията е публикувана на интернет страницата на Националния военноисторически музей, профил на купувача. 6. Оглед ще бъде извършван всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. 7. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик в административната сграда на НВИМ, гр. София, ул. "Черковна" № 92, ет. 2, стая 216 /деловодство/, в срока указан в Публичната покана. 8. При подписване на договора изпълнителят следва да представи удостоверителен документ по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП и декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП. 9. Ценовото предложение да не надвишава прогнозната стойност, посочена от Възложителя.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/12/2013


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: m.museum@bol.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com