• Facebook
  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален военноисторически музей, ул. "Черковна" № 92, За: Диана Иванова - директор на дирекция "Фондове, реставрация и военни паметници", Мариана Кръстева - директор на филиал "Военноморски музей" - Варна, България 1505, София, Тел.: 02 9461807; 052 731523, E-mail:m.museum@bol.bg, Факс: 02 9461806

Място/места за контакт: гр. София, ул. "Черковна" № 92, гр. Варна, бул. "Приморски" № 2

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.militarymuseum.bg.

Адрес на профила на купувача: www.militarymuseum.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на стелажно оборудване


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39152000 (AA01, BA35)

  • Описание:

    Подвижни стелажи (Метал , Поцинкован)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка и монтаж на стелажно оборудване: I. За Национален военноисторически музей гр. София, ул."Черковна " № 92 1.Стелажна система за съхраняване на рамкирани картити /маслена живопис на платно и картон, аварели и рисунки/ с преобладаващи размери 400/600mm., 1000/700mm., 1800/3000mm., 1000/1400mm., разположена в помещение с размери L/B/H 9400/8500/3250 mm. 2.Стелажи за съхранение на екпонати с детайли от метал, дърво, кожа и други с преобладаващи размери L - 1100mm., 1300mm., 1600mm., разположени в помещения с размери L/B/H 10560/5000/3250mm. и L/B/H 3650/5000/3250mm. II.За филиал Военноморски музей гр.Варна, бул."Приморски" № 2 1. Стелажи засъхраняване на екпонати с детайли от метал и дърво, кожа и други, разположени в помещения с размери L/B/H 6200/4200/2400mm. 2. Стелажи за съхраняване на книги, разположени в помещения с размери L/B/H 5300/2950/3000mm. Прогнозна стойност 48 000.00 лв. без ДДС.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София и гр. Варна


NUTS:

BG


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите трябва да представят предложение за целия обем на поръчката. Изискванията за изработване на видовете стелажно оборудване са подробно описани в Приложение № 1 Изисквания от документацията. План-схема на помещенията за монтаж на стелажното оборудване Приложение № 2 Картини, Приложение № 3 Експонати НВИМ, Приложение №4 Експонати ВММ и Приложение №5 Библиотека ВММ от документацията. Срок за изпълнение - 30 календарни дни.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2012 16:30


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. При изготвяне на офертите всеки кандидат следва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия и изисквания. 2. Всеки кандидат има право да представи само една оферта. 3. Офертата следва да съдържа: - Декларация от кандидата, че подробно се е запознал с предмета на поръчката и изискванията за изпълнение и ще я изпълни в предложения срок с необходимото качество; - Копие от регистрация на фирмата; - Данни за лицето, което прави предложението; - Срок за изпълнение; - Предложение за изпълнение на поръчката съобразно изискванията; - Ценово предложение /по предложен образец/; - Срок на валидност на офертата; 4. Няма да се допуска до участие оферта, която съдържа предложения само за някои от дейностите посочени в поканата. 5. Документацията е публикувана на интернет страницата на Националния военноисторически музей. 6. Оглед на помещенията може да бъде извършен всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. 7. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик в административната сграда на НВИМ, гр. София, ул. "Черковна" № 92, ет. 2, стая 216 /деловодство/, в срока указан в Публичната покана. 8. При подписване на договора изпълнителят следва да представи удостоверителен документ по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП и декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП. 9. Ценовото предложение да не надвишава прогнозната стойност, посочена от Възложителя.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/11/2012


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: m.museum@bol.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com