• Facebook
  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален военноисторически музей, ул. "Черковна" № 92, За: Диана Иванова - директор на дирекция "Фондове, реставрация и военни паметници", Мариана Кръстева - директор на филиал "Военноморски музей" - Варна, България 1505, София, Тел.: 02 9461807; 052 731523, E-mail: m.museum@bol.bg, Факс: 02 9461806

Място/места за контакт: гр. София, ул. "Черковна" № 92, гр. Варна, бул. "Приморски" № 2

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.militarymuseum.bg.

Адрес на профила на купувача: www.militarymuseum.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на услуга - машинно почистване, грундиране и боядисване на артилерийска, бронетанкова и военноморска техника - експонати намиращи се в откритите експозиции на Национален военноисторически музей - София и филиал "Военноморски музей" - Варна.


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

  • Описание:

    Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подлежащата на машинно почистване, грундиране и боядисване техника /експонати/ е 131 /сто и тридесет и един/ броя, като 112 /сто и дванадесет/ от тях се намират в гр. София, Национален военноисторически музей, ул. "Черковна" № 92 и 19 /деветнадесет/ от тях се намират в гр. Варна, филиал "Военноморски музей", бул. "Приморски" № 2. Техниката е подробно описана в Приложение 1 от документацията. Прогнозна стойност - 48000.00 без ДДС.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София и гр. Варна


NUTS:

BG


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите трябва да представят предложение за целия обем на поръчката. Почистването да се извърши като се свалят старите слоеве боя и ръжда - до метал. Грундирането и боядисването да се извърши с материали на Възложителя. Дейностите по почистване, грундиране и боядисване да се извършват по начин, който не поврежда експонатите и не променя техния експозиционен вид. След завършване на работа, прилежащите площи около експонатите да бъдат почистени до първоначалния им вид. Срок за изпълнение - не повече от 100 работни дни.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/06/2012 16:30


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. При изготвяне на офертите всеки кандидат следва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия и изисквания. 2. Всеки кандидат има право да представи само една оферта. 3. Офертата следва да съдържа: - Декларация от кандидата, че подробно се е запознал с предмета на поръчката и изискванията за изпълнение и ще я изпълни в предложения срок с необходимото качество; - Копие от регистрация на фирмата, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; - Данни за лицето, което прави предложението; - Срок за изпълнение; - Предложение за изпълнение на поръчката съобразно изискванията; - Ценово предложение /по приложен образец/; - Срок на валидност на офертата; 4. Няма да се допуска до участие оферта, която съдържа предложения само за някои от дейностите посочени в поканата. 5. Документацията е публикувана на интернет страницата на Националния военноисторически музей. 6. Оглед на експонатите може да бъде извършван всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. 7. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик в административната сграда на НВИМ, гр. София, ул. "Черковна" № 92, ет. 2, стая 216 /деловодство/, в срока указан в Публичната покана. 8. При подписване на договора изпълнителят следва да представи удостоверителен документ по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП и декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/06/2012


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: m.museum@bol.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com