• Facebook
  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален военноисторически музей, ул. "Черковна" № 92, За: Мариана Стаменова, Р България 1505, София, Тел.: 02 9461811, E-mail: m.museum@bol.bg, Факс: 02 9461806

Място/места за контакт: ул. "Черковна" № 92

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.militarymuseum.bg.

Адрес на профила на купувача: www.militarymuseum.bg


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Укрепване на опорите и фундаментите на кораб-музей "Дръзки", находящ се в гр. Варна - Морска градина


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45262210

  • Описание:

    Специализирани строителни и монтажни работи по фундиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата и видовете работа, които следва да бъдат извършени са съгласно количествена сметка и в съответствие с разработен инвeстиционен проект.Стойността на СМР се ограничава до 87000 лв. без ДДС. СМР на обекта третират укрепване на опорите и фундаментите на кораба-музей „ДРЪЗКИ". Изпълнението на СМР е предвидено етапно и е съобразено с технологичното изпълнение на отделните видове строителни работи. Първият етап включва: изпълнението на 4 броя пилоти П1 до П4 с диаметър Ф40см и укрепване на кораба със стоманени въжета. За целта е необходимо изпълнителя на обекта да изготви технологичен проект за укрепване на кораба и проект за дървена конструкция, гарантиращи неговата устойчивост през време на строителството.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

87000 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна


NUTS:

BG331


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите трябва да представят предложение за целия обем на обществената поръчка. Възложените при изпълнение на строитерно-монтажните работи материали следва да отговарят на действащите стандартизирани норми. Гаранционни срокове - не по-кратки от посочените в Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, определени от датата на приемане с протокол на извършените СМР. Кандидатите да разполагат с квалифицирана работна ръка, съобразно вида работа. Да се представят сертификати и декларации за съответствие за използваните материали при влагането им. Да се осигури квалифициран технически ръководител на обекта. Да се представи линеен график за изпълнение и обяснителна записка за организацията на работа, като се посочат и гаранционни срокове за видовете работи. Срок за изпълнение - не повече от 60 календарни дни.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/04/2012 17:00


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.При изготвяне на офертите всеки кандидат следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия; 2.Всеки кандидат има право да представи само на една оферта. 3. Обектът е 1-ва категория. 4.Офертата следва да съдържа: -Технически възможности и професионална квалификация на кандидатите; -Предложение за целия обем на обществената поръчка -Списък на ръководните служители, отговарящи за извършване на строителството; -Описание на техническото оборудване за осигуряване качествено изпълнение на СМР; -Списък на техническите лица, отговарящи за контрола на качеството; - Удостоверение/декларация/ от кандидата, че подробно се е запознал с предмета на поръчката, притежава необходимата техника, трудов и финансов ресурс и ще я изпълни в предложения срок с необходимото качество; -Копие от регистрация на фирмата; -Данни за лицето, което прави предложението; -Срок за изпълнение; -Ценово предложение; -Срок на валидност на офертата; -Гаранционен срок за качество на изпълнение; -Документи за съответствие на вложените материали. 5.Офертата следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията на възложителя, подробно описани в поканата и с приложена количествена сметка, която става неразделна част от избрания за изпълнител кандидат; 6. Няма да се допуска до участие оферта, която съдържа предложения само за някои от дейностите в поканата. 7. Количествената сметка и част от инвестиционния проект са публикувани на интернет страницата на Националния военноисторически музей. Инвестиционният проект е на разположение на кандидатите на адреса на НВИМ - гр. София, ул. Черковна № 92, админисративна сграда - 2 етаж, стая 216 и в гр. Варна, бул. "Приморски" № 2 - филиал "Военноморски музей". 8. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик в административната сграда на НВИМ, гр. София, ул. "Черковна" № 92, ет. 2, стая 216 /деловодство/, в срока указан в Публичната покана. 9.При подписване на договора изпълнителят следва да представи удостоверителен документ по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП и декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/04/2012


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: m.museum@bol.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com