• Facebook
  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Номер на обявата

1-756


Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.08.2017 г.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009048

BG411, Национален военноисторически музей (НВИМ), Черковна 92, За: Жулиета Калчева – Урумова; Антоанета Найденова, България 1505, СОФИЯ, Тел.: 00359294618-11, E-mail: nvim@militarymuseum.bg, Факс: 00359294618-11

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.militarymuseum.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.militarymuseum.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки


ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

69950 лв. без ДДС


ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставка и монтаж на водоохлаждащ агрегат, осигуряващ студоносител (ледена вода) за нуждите на климатична инсталация, обслужваща сграда Експозиция на Национален военноисторически музей.


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV)

42512300

  • Описание:

    Климатични агрегати


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

18/08/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

НЕ


ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Огледът на място преди подаване на офертата е задължителен. За целта е необходимо поне един ден преди датата на огледа да заявят писмено желанието си за оглед;

Възложителят поставя условие за неизползване на подизпълнители при изпълнение на поръчката


ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

10/08/2017 (дд/мм/гггг)


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com