• Facebook
  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

РЕШЕНИЕ

Номер: 117 от 27.07.2015 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

за откриване на процедура

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Национален военноисторически музей, ул. Черковна № 92, За: Мариана Стаменова; Галина Йоцова, Република България 1505, София, Тел.: 02 9461811; 02 9443261, E-mail: m.museum@bol.bg, Факс: 02 9461806

Място/места за контакт: ул. Черковна № 92

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.militarymuseum.bg.

Адрес на профила на купувача: www.militarymuseum.bg.

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: музей

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия


ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОТКРИВАНЕ

  • ОТКРИВАМ

    процедура за възлагане на обществена поръчка

    Вид на процедурата

    Открита процедура


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Осигуряване на денонощна физическа въоръжена охрана на Национален военноисторически музей; Предметът на поръчката включва охранителни дейности, като: - охрана на всички сгради, прилежащи терени, заедно с намиращите се в тях движими вещи и движими културни ценности с цел недопускате на нерегламентирани действия върху тях, за всеки един от подобектите; - предотвратяване на нерегламентирани посегателства (кражби, грабежи, повреди, изнасяне на активи на НВИМ и др. подобни) на територията на всеки един от подобектите; - предприемане на адекватни охранителни действия при откриване на безконтролни пакети и багажи на територията на подобектите; - предприемане на адекватни охранителни действия при анонимни сигнали за поставени взривни устройства и др. подобни на територията на подобектите; - осигуряване на защита на служителите и посетителите на НВИМ от всякакъв вид посегателства; - охрана на мероприятията, провеждани на територията на подобектите; - непрекъснато наблюдение на СОТ, системите за видеонаблюдение и прожароизвестяване, инсталирани на подобектите, както и следене за тяхната изправност и правилно функциониране и незабавно докладване; - взаимодействие със Служба „Военна полиция” и органите на Министерство на вътрешните работи; - други дейности, свързани с осигуряване на безопасността на територията на подобектите. Подобекти: 1. Национален военноисторически музей, гр. София, ул. „Черковна” № 92; 2. Филиал „Военноморски музей”, гр. Варна, бул. Приморски” № 2; 3. Филиал „Военноморски музей”, гр. Варна, подобект в местността „Приморски парк”; 4. Филиал „Парк-музей на бойната дружба”, гр. Варна, бул. „Янош Хуняди” № 55; 5. Филиал „Музей на авиацията”, с. Крумово, община „Родопи”, гр. Пловдив /летище Крумово/.

Зелена обществена поръчка

Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

"Зелените" критерии присъстват във:

Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


МОТИВИ

Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --


ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


ОБЖАЛВАНЕ

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail:cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL:http://www.cpc.bg.

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП


ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.07.2015 г.


Възложител

Трите имена: Соня Борисова Пенкова

Длъжност: Директор


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com