• Facebook
  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

РЕШЕНИЕ

Номер: 184 от 26.10.2015 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Национален военноисторически музей, ул. Черковна № 92, За: инж. Росица Георгиева, Република България 1505, София, Тел.: 02 9443261, E-mail: m.museum@bol.bg, Факс: 02 9461806

Място/места за контакт: ул. Черковна № 92

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:www.militarymuseum.bg.

Адрес на профила на купувача:www.militarymuseum.bg.

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: музей

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия


ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обект на поръчката

Услуги

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Поддръжка, обслужване и ремонт на сигнално-охранителните системи, на системите за видеонаблюдение и запис и на системите за пожароизвестяване - изградени и въведени в експлоатация в сградния фонд на НВИМ; охрана с технически средства за защита на обекти на НВИМ

Кратко описание на поръчката

Извършване на услуги по поддръжка, обслужване и ремонт на сигнално-охранителните системи, на системите за видеонаблюдение и запис и на системите за пожароизвестяване - изградени и въведени в експлоатация в сградния фонд на НВИМ; охрана с технически средства за защита на обекти на НВИМ

Общ терминологичен речник (CPV)

50000000, 79711000, 79713000

  • Описание:

    Услуги по ремонт и поддръжка
    Услуги чрез сигнално-охранителни системи
    Охранителни услуги

Вид на процедурата

Открита процедура


АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с решение

номер: 173 от 16.10.2015 г.

Година и номер на документа:

2015-692776

Документ, за който се отнася тази публикация

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 933-2015-2

Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

692776

Дата на изпращане на оригиналното обявление

16.10.2015 г.


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП


ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

Текст за коригиране в оригиналното обявление:

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.7)Срок на валидност на офертите

Вместо:

180

Да се чете:

120

Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:


ОБЖАЛВАНЕ

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mailcpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL:http://www.cpc.bg.

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП


ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.10.2015 г.


Възложител

Трите имена: Соня Борисова Пенкова

Длъжност: Директор


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com