• Facebook
  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Наименование, адреси и лица за контакт

Национален военноисторически музей, ул. Черковна № 92, За: Мариана Стаменова; Галина Йоцова, Република България 1505, София, Тел.: 02 9461811; 02 9443261, E-mail: m.museum@bol.bg, Факс: 02 9461806

Място/места за контакт: ул. Черковна № 92

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.militarymuseum.bg.

Адрес на профила на купувача: www.militarymuseum.bg

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: музей

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ


ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Описание

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Осигуряване на денонощна физическа въоръжена охрана на Национален военноисторически музей

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги

Категория услуги: 23

Място на изпълнение: Национален военноисторически музей - гр. София, ул. "Черковна" № 92; филиал Военноморски музей - гр. Варна, бул "Приморски" № 2; филиал Военноморски музей - гр. Варна, местност Приморски парк; филиал музей на авиацията - с. Крумово, община Родопи, обл. Пловдив (летище Крумово) Код NUTS: BG411

Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката включва охранителни дейности, като: - охрана на всички сгради, прилежащи терени, заедно с намиращите се в тях движими вещи и движими културни ценности с цел недопускате на нерегламентирани действия върху тях, за всеки един от подобектите; - предотвратяване на нерегламентирани посегателства (кражби, грабежи, повреди, изнасяне на активи на НВИМ и др. подобни) на територията на всеки един от подобектите; - предприемане на адекватни охранителни действия при откриване на безконтролни пакети и багажи на територията на подобектите; - предприемане на адекватни охранителни действия при анонимни сигнали за поставени взривни устройства и др. подобни на територията на подобектите; - осигуряване на защита на служителите и посетителите на НВИМ от всякакъв вид посегателства; - охрана на мероприятията, провеждани на територията на подобектите; - непрекъснато наблюдение на СОТ, системите за видеонаблюдение и прожароизвестяване, инсталирани на подобектите, както и следене за тяхната изправност и правилно функциониране и незабавно докладване; - взаимодействие със Служба „Военна полиция” и органите на Министерство на вътрешните работи; - други дейности, свързани с осигуряване на безопасността на територията на подобектите.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79713000

  • Описание:

    Охранителни услуги

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

Обособени позиции

НЕ

Ще бъдат приемани варианти

НЕ

Количество или обем на поръчката

Общо количество или обем

Извършване на услуга по осигуряване на денонощна физическа въоръжена охрана на Национален военноисторически музей. Срок за изпълнение на поръчката - 12 (дванадесет) месеца от датата на поемане на подобектите под охрана

Прогнозна стойност без ДДС

240000 BGN

Опции

НЕ

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

12


ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Условия, свързани с изпълнението на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът представя гаранция за участие в процедурата по свой избор под формата на парична сума или банкова гаранция в размер на 2 400.00 (две хиляди и четиристотин) лева. Гаранцията за участие следва да бъде със срока на валидност на офертата – 180 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. При избрана от Участника форма на гаранцията – банкова гаранция, същата е необходимо да отговаря на следните изисквания: да бъде издадена в полза на Възложителя, да бъде безусловна и неотменяема, да дава възможност за усвояване изцяло или на части, да съдържа задължение на банката да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, при настъпване на обстоятелствата, предвидени в чл. 61, ал. 2 от ЗОП. Гаранцията за участие, когато е парична сума, се внася по следната сметка на Възложителя: Уникредит Булбанк, IBAN BG 76 UNCR 9660 3307 0524 19, BIC код UNCRBGSF. В нареждането за плащане - при избран от Участника паричен превод на гаранцията за участие, както и в предложената банкова гаранция задължително следва да бъде посочено наименованието на обществената поръчка и/или номера на решението за откриване на процедурата. Платежното нареждане за паричната сума, внесена за гаранция за участие по горепосочената сметка, се представя в заверено копие, а в случай, че е наредено внасяне по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), то следва да бъде представен документ, възпроизведен на хартиен носител и заверен от Участника. Гаранцията за участие в процедурата се задържа при настъпването на обстоятелството, регламентирано в чл. 61, ал. 1 от ЗОП и се усвоява при настъпване на обстоятелствата, регламентирани в чл. 61, ал. 2 от ЗОП, а се освобождава в сроковете и при условията, регламентирани в чл. 62 от ЗОП. 2. За изпълнение на договора за възлагането на обществената поръчка, определеният за изпълнение Участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на поръчката под формата на парична сума или банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума, се внася по следната сметка на Възложителя: Уникредит Булбанк, IBAN BG 76 UNCR 9660 3307 0524 19, BIC код UNCRBGSF. преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка с Участника, определен за Изпълнител. При банкова гаранция, същата следва да бъде издадена от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната. В случай на предоставяне на банкова гаранция от чуждестранна банка, следва същата да бъде авизирана от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната. Банковата гаранция за изпълнение се представя в оригинал и трябва да отговаря на следните изисквания: да бъде издадена в полза на Възложителя, да бъде безусловна и неотменима, да дава възможност за усвояване изцяло или на части, да има срок на валидност 30 дни след изтичане на договора, и да съдържа условие за безусловно изплащане след писмено предявено искане от страна на Възложителя. Условията и сроковете за задържане, усвояване и/или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 3. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. До 10 (десет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснение по документацията за участие. Искането за разяснение може да бъде направено по един от следните начини: - чрез депозирането му в регистратурата на Националния военноисторически музей, адрес: София, ул. „Черковна” № 92, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа; - чрез изпращане по пощата като препоръчано писмо с обратна разписка, - по факс или - по електронен път.

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията на услугата по договор ще се извършва ежемесечно, в български левове, по банков път, в срок до 30-то число на месеца, следващ месеца на предоставянето на услугата, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписани от упълномощени представители на страните констативни протоколи за извършена услуга за всеки един от подобектите за съответния месец

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител Участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Други особени условия

В процедурата може да участва всеки Участник, който отговаря на изискванията на ЗОП, ЗЧОД и на обявените от Възложителя условия и изисквания, посочени в обявлението и документацията за участие. Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не може да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура. Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг Участник, или участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществената поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Всеки участник е длъжен да декларира липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП, както и следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП: - който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; - който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност по предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; - който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; - който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; - който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. * За включените в офертата на Участника подизпълнители (ако има такива) се прилагат само изписванията по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП. Всеки участник: - трябва да притежава валиден към датата на подаване на офертата лиценз за извършване на частна охранителна дейност, който разрешава на Участника да извършва охранителна дейност на територията на цялата страна или на територията на областите София, Пловдив и Варна по охрана на имуществото на физически или юридически лица. - през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнени най-малко три услуги, които да са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. - да притежава внедрена система за управление на качеството – ISO 9001:200х в областта на настоящата поръчка или еквивалентен за конкретната дейност на Участника. - да декларира, липсата/наличието на посочените от Възложителя обстоятелства. - да представи в офертата си исканата от Възложителя информация. - да представи в офертата си посочените от Възложителя документи в т. 3 на раздел.V. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА от документацията за участие Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в документацията за участие в процедурата. Крайният срок за подаване на оферти е посочен в Обявлението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРЕКРАТИ НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ПРИ ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА, С КОЙТО СЕ УРЕЖДА РАЗЛИЧЕН РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ОХРАНА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ. Използвани съкращения: ЗОП - Закон за обществените поръчки ЗТР - Закон за търговския регистър ЗЧОД - Закон за частната охранителна дейност ЗИФОДРЮПДРС - Закон за икономическите и финансови итношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциалин данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Условия за участие

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;2.Представяне на Участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която Участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата;3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП-наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а и т. 5 и ал. 5 от ЗОП по отношение на Участника води до отстраняване от процедурата, за подизпълнителите се прилагат само изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП;4.Заверено копие на договора за обединение, когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице;5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата;6.Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС;7.Банкова гаранция за участие;8.Валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност;9.Декларация за извършен оглед на подобектите;10.Декларация за липса на свързаност по чл. 55, ал. 7 от ЗОП;11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;12.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;13.Доказателства, че Участникът ще разполага с ресурси на трето лице (договор декларацията от третото лице и т.н.), когато е приложило.

Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: не се изискват

Минимални изисквания: не се поставят

Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Списък (Образец № 8), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - оригинал. Списъкът трябва да съдържа информация относно предмета на услугите (описание на услугите), стойност, дати или период на изпълнение, получател, лицето и данни за контакт, качеството, в което услугата е изпълнена, заедно със съответни доказателства за извършените услуги (удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата). В случаите, в които Участникът е участвал в обединение или като подизпълнител се описва само тази част от дейностите и съответната стойност, които Участникът сам е изпълнил, като се представя и съответно доказателство за това. 2. Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, в обхвата на обществената поръчка, съгласно международен стандарт ISO 9001:200х. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на основание чл. 53, ал. 4 от ЗОП. Сертификатът следва да бъде издаден от независими лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП.

Минимални изисквания: 1. С посочения документ Участникът доказва съответствието си със следното минимално изискване: През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, Участникът трябва да има изпълнени най-малко три услуги, които да са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Под „сходна с предмета на обществената поръчка” се разбира услуга по охрана, по смисъла на чл.5, ал.1 от ЗЧОД. 2. С посочения документ Участникът доказва съответствието си със следното минимално изискване: Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството – ISO 9001:200х в областта на настоящата поръчка или еквивалентен за конкретната дейност на Участника.

Специфични условия при обществени поръчки за услуги

За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

персонала, пряко зает с изпълнението на услугата да отговаря на изискванията на чл. 27 и чл. 28 от Закона за частната охранителна дейност

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕ


ПРОЦЕДУРА

Вид процедура

Вид процедура

Открита

Критерии за оценка на офертите

Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

Административна информация

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

07.09.2015 г. Час: 16:45

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

07.09.2015 г. Час: 16:45

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

180

Условия при отваряне на офертите

Дата: 09.09.2015 г. Час: 11:00

Място

Национален военноисторически музей, гр. София, ул. "Черковна" № 92, административна сграда, 4 ет.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

Допълнителна информация

Срокът по чл. 64, ал. 1 от ЗОП от 52 дни за получаване на оферта по открита процедура, намалява на основанията, предвидени в ал. 3 на чл. 64 от ЗОП, съответно със 7 дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на обявлението в електронен вид Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, а именно: http://www.militarymuseum.bg/.

Процедури по обжалване

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

Дата на изпращане на настоящото обявление

27.07.2015 г.


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com