• Facebook
  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Наименование, адреси и лица за контакт

Национален военноисторически музей, ул. Черковна № 92, За: инж. Росица Георгиева, Република България 1505, София, Тел.: 02 9443261, E-mail: m.museum@bol.bg, Факс: 02 9461806

Място/места за контакт: ул. Черковна № 92

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.militarymuseum.bg.

Адрес на профила на купувача: www.militarymuseum.bg

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: музей

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ


ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Описание

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Поддръжка, обслужване и ремонт на сигнално-охранителните системи, на системите за видеонаблюдение и запис и на системите за пожароизвестяване - изградени и въведени в експлоатация в сградния фонд на НВИМ; охрана с технически средства за защита на обекти на НВИМ”

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги

Категория услуги: 23

Място на изпълнение: Национален военноисторически музей - гр. София, ул. "Черковна" № 92; филиал Военноморски музей - гр. Варна, бул "Приморски" № 2; филиал Военноморски музей - гр. Варна, местност Приморски парк; филиал музей на авиацията - с. Крумово, община Родопи, обл. Пловдив (летище Крумово) Код NUTS: BG411

Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

Кратко описание на поръчката

Извършване на услуги по поддръжка, обслужване и ремонт на сигнално-охранителните системи, на системите за видеонаблюдение и запис и на системите за пожароизвестяване - изградени и въведени в експлоатация в сградния фонд на НВИМ; охрана с технически средства за защита на обекти на НВИМ

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000, 79711000, 79713000

  • Описание:

    Услуги по ремонт и поддръжка
    Услуги чрез сигнално-охранителни системи
    Охранителни услуги

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

Обособени позиции

НЕ

Ще бъдат приемани варианти

НЕ

Количество или обем на поръчката

Общо количество или обем

1. За поддръжка и обслужване на изградените и въведени в експлоатация в сградния фонд на НВИМ сигнално-охранителна система, на системи за видеонаблюдение и запис, на системи за пожароизвестяване - в размер не повече от 15 000.00 лева без ДДС. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят посочената стойност. 2. За охрана с ТСЗ на обекти на НВИМ - в размер не повече от 6 000.00 лева без ДДС. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят посочената стойност. 3. За изпълнение на ремонтни дейности, които ще се извършват при необходимост Възложителят предвижда усвояването на финансов ресурс в размер на не повече от 20 000.00 лева без ДДС. Срок за изпълнение – 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение. Относно ремонтните дейности, които ще се извършват при необходимост - до изчерпване на сумата предназначена за тези дейности /20 000.00 лева без ДДС/, но не повече от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение.

Прогнозна стойност без ДДС

41000 BGN

Опции

НЕ

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

12


ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Условия, свързани с изпълнението на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции

4.1. Участникът представя гаранция за участие в процедурата по свой избор под формата на парична сума или банкова гаранция в размер на 410.00 (четиристотин и десет) лева. Гаранцията за участие следва да бъде със срока на валидност на офертата – 120 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. При избрана от Участника форма на гаранцията – банкова гаранция, същата е необходимо да отговаря на следните изисквания: да бъде издадена в полза на Възложителя, да бъде безусловна и неотменяема, да дава възможност за усвояване изцяло или на части, да съдържа задължение на банката да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, при настъпване на обстоятелствата, предвидени в чл. 61, ал. 2 от ЗОП. Гаранцията за участие, когато е парична сума, се внася по следната сметка на Възложителя: Уникредит Булбанк, IBAN BG 76 UNCR 9660 3307 0524 19, BIC код UNCRBGSF. В нареждането за плащане - при избран от Участника паричен превод на гаранцията за участие, както и в предложената банкова гаранция задължително следва да бъде посочено наименованието на обществената поръчка и/или номера на решението за откриване на процедурата. Платежното нареждане за паричната сума, внесена за гаранция за участие по горепосочената сметка, се представя в заверено копие, а в случай, че е наредено внасяне по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), то следва да бъде представен документ, възпроизведен на хартиен носител и заверен от Участника. Гаранцията за участие в процедурата се задържа при настъпването на обстоятелството, регламентирано в чл. 61, ал. 1 от ЗОП и се усвоява при настъпване на обстоятелствата, регламентирани в чл. 61, ал. 2 от ЗОП, а се освобождава в сроковете и при условията, регламентирани в чл. 62 от ЗОП. 4.2. За изпълнение на договора за възлагането на обществената поръчка, определеният за Изпълнител Участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на поръчката под формата на парична сума или банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума, се внася по следната сметка на Възложителя: Уникредит Булбанк, IBAN BG 76 UNCR 9660 3307 0524 19, BIC код UNCRBGSF. преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка с Участника, определен за Изпълнител. При банкова гаранция, същата следва да бъде издадена от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната. В случай на предоставяне на банкова гаранция от чуждестранна банка, следва същата да бъде авизирана от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната. Банковата гаранция за изпълнение се представя в оригинал и трябва да отговаря на следните изисквания: да бъде издадена в полза на Възложителя, да бъде безусловна и неотменима, да дава възможност за усвояване изцяло или на части, да има срок на валидност 30 дни след изтичане на договора, и да съдържа условие за безусловно изплащане след писмено предявено искане от страна на Възложителя. Условията и сроковете за задържане, усвояване и/или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 4.3. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. До 10 (десет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснение по документацията за участие. Искането за разяснение може да бъде направено по един от следните начини: - чрез депозирането му в регистратурата на Националния военноисторически музей, адрес: София, ул. „Черковна” № 92, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа; - чрез изпращане по пощата като препоръчано писмо с обратна разписка, - по факс или - по електронен път.

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията на извършените по договор дейности ще се изплащат ежемесечно, с изключение на извършените ремонти, които ще се заплащат след тяхното извършване и приемане. Дължимите суми се заплащат по банков път, в срок до 30-то число на месеца, следващ месеца на задължението. Плащанията се извършват в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Условията и начинът на плащане са подробно описани в проекта на договор.

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител Участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Други особени условия

В процедурата може да участва всеки Участник, който отговаря на изискванията на ЗОП, ЗЧОД и на обявените от Възложителя условия и изисквания, посочени в обявлението и документацията за участие.Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не може да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура.Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг Участник, или участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществената поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Всеки участник е длъжен да декларира липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП, както и следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП: - който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; - който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност по предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; - който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; - който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; - който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. За включените в офертата на Участника подизпълнители (ако има такива) се прилагат само изписванията по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП. Всеки участник трябва през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнени най-малко три услуги, които да са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка; трябва да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или друга еквивалентна система с обхват на сертификация, сходен с предмета на поръчката;трябва да притежава валиден лиценз за частна охранителна дейност или документ, с който да удостовери правото си да извършва охрана с технически средства за защита на обекти по смисъла на чл. 4 на Закона за частната охранителна дейност, на територията на цялата страна или на територията на области София, Варна и Пловдив;трябва да представи декларация за изпълнение на дейността по охрана с технически средства за защита на обекти, чрез радиовръзка и към нея да приложи Разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър за територията на Р. България или за територията на областите София, Варна и Пловдив;трябва да притежава валидно разрешение за изпълнение на дейността по обслужване на системи за пожароизвестяване;да разполага за срока на изпълнение на поръчката с персонал със съответната квалификация, който ще отговаря за извършването на дейностите, предмет на поръчката; да разполага за срока на изпълнение на поръчката с транспортни средства за изпълнение на дейността по охрана с технически средства за защита на обекти на НВИМ и необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката.да разполага за срока на изпълнение на поръчката с дежурни центрове за осъществяване на 24-часов контрол на състоянието на системите и техниката на Възложителя и за реакция и/или консултация на място при Възложителя при необходимост. ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ VІ.3)

Условия за участие

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от Участника (Образец № 1) - оригинал. 2. Представяне на Участника (Образец № 2), което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която Участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец (Образец № 3) – оригинал. 3. Заверено копие на договора за обединение, когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, се представя, когато офертата или някой документ от офертата не е подписана от лицето, управляващо и представляващо Участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител – оригинал или нотариално заверено копие. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 4) - оригинал. 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено от Участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 7. Доказателства за финансовите и техническите възможности, и квалификация на Участника, както следва: 7.1. Списък, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - оригинал (Образец № 8). 7.2. Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, в обхвата на обществената поръчка, съгласно международен стандарт ISO 9001:2008. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на основание чл. 53, ал. 4 от ЗОП. Сертификатът следва да бъде издаден от независими лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП. 7.3. Заверено от участника копие на валиден лиценз за частна охранителна дейност или документ, с който да удостовери правото си да извършва охрана с технически средства за защита на обекти по смисъла на чл. 4 на Закона за частната охранителна дейност, на територията на цялата страна или на територията на области София, Варна и Пловдив; 7.4. Декларация свободна форма /оригинал/ за изпълнение на дейността по охрана с технически средства за защита на обекти, чрез радиовръзка и към нея да приложи Разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър /заверено копие/ за територията на Р. България или за територията на областите София, Варна и Пловдив; 7.5. Заверено от участника копие на валидно разрешение за изпълнение на дейностите по обслужване на системи за пожароизвестяване; 7.6. Декларация свободна форма /оригинал/ за обстоятелствата: - че разполага за срока на изпълнение на поръчката с персонал със съответната квалификация, който ще отговаря за извършването на дейностите, предмет на поръчката. - че разполага за срока на изпълнение на поръчката с транспортни средства за изпълнение на дейността по охрана с технически средства за защита на обекти на НВИМ и необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката. - че разполага за срока на изпълнение на поръчката с дежурни центрове за осъществяване на 24-часов контрол на състоянието на системите и техниката на Възложителя и за реакция и/или консултация на място при Възложителя при необходимост. ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ VІ.3) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: не се изискват

Минимални изисквания: не се поставят

Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (Образец № 8) 2. Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, в обхвата на обществената поръчка, съгласно международен стандарт ISO 9001:2008. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на основание чл. 53, ал. 4 от ЗОП. Сертификатът следва да бъде издаден от независими лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП. 3. Заверено от участника копие на валиден лиценз за частна охранителна дейност или документ, с който да удостовери правото си да извършва охрана с технически средства за защита на обекти по смисъла на чл. 4 на Закона за частната охранителна дейност, на територията на цялата страна или на територията на области София, Варна и Пловдив; 4. Декларация свободна форма /оригинал/ за изпълнение на дейността по охрана с технически средства за защита на обекти, чрез радиовръзка и към нея да се приложи Разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър /заверено копие/ за територията на Р. България или за територията на областите София, Варна и Пловдив; 5. Заверено от участника копие на валидно разрешение за изпълнение на дейностите по обслужване на системи за пожароизвестяване; 6. Декларация свободна форма /оригинал/ за обстоятелствата: - че разполага за срока на изпълнение на поръчката с персонал със съответната квалификация, който ще отговаря за извършването на дейностите, предмет на поръчката. - че разполага за срока на изпълнение на поръчката с транспортни средства за изпълнение на дейността по охрана с технически средства за защита на обекти на НВИМ и необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката. - че разполага за срока на изпълнение на поръчката с дежурни центрове за осъществяване на 24-часов контрол на състоянието на системите и техниката на Възложителя и за реакция и/или консултация на място при Възложителя при необходимост. - че разполага за срока на изпълнение на поръчката с дежурни мониторинг центрове на територията на населените места, където се намират обектите на Възложителя подлежащи на охрана с технически средства за защита осигуряващ 24-часов контрол и реакция на патрулните коли в съответния срок и поемане на ангажимент за отзоваване в срок от 3 /три/ до 5 /пет/ минути след подаден сигнал за настъпило събитие и за обработка на получените сигнали и добре изградена и надежда мрежа за пренос на сигнала, включително телефонни номера за пряка и непрекъсната връзка с центровете. Минимални изисквания: 1. услуги, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка 2. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството, в обхвата на обществената поръчка, съгласно международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. 3. Участникът трябва да има право да упражнява частна охранителна дейност - да извършва охрана с технически средства за защита на обекти по смисъла на чл. 4 на Закона за частната охранителна дейност, на територията на цялата страна или на територията на области София, Варна и Пловдив; 4. Участникът да може да изпълнява дейността по охрана с технически средства за защита на обекти чрез радиовръзка и да има Разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър за територията на Р. България или за територията на областите София, Варна и Пловдив; 5. Участникът да притежава право да изпълнява дейностите по обслужване на системи за пожароизвестяване; 6. Участникът трябва да разполага за срока на изпълнение на поръчката с: - персонал със съответната квалификация, който ще отговаря за извършването на дейностите, предмет на поръчката. - транспортни средства за изпълнение на дейността по охрана с технически средства за защита на обекти на НВИМ и необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката. - дежурни центрове за осъществяване на 24-часов контрол на състоянието на системите и техниката на Възложителя и за реакция и/или консултация на място при Възложителя при необходимост. - дежурни мониторинг центрове на територията на населените места, където се намират обектите на Възложителя подлежащи на охрана с технически средства за защита осигуряващ 24-часов контрол и реакция на патрулните коли в съответния срок и поемане на ангажимент за отзоваване в срок от 3 /три/ до 5 /пет/ минути след подаден сигнал за настъпило събитие и за обработка на получените сигнали и добре изградена и надежда мрежа за пренос на сигнала, включително телефонни номера за пряка и непрекъсната връзка с центровете.

Специфични условия при обществени поръчки за услуги

За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕ


ПРОЦЕДУРА

Вид процедура

Вид процедура

Открита

Критерии за оценка на офертите

Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

Административна информация

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

25.11.2015 г. Час: 16:45

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

25.11.2015 г. Час: 16:45

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

180

Условия при отваряне на офертите

Дата: 26.11.2015 г. Час: 11:000

Място

Национален военноисторически музей, гр. София, ул. "Черковна" № 92, административна сграда, 4 ет.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

Допълнителна информация

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ РАЗДЕЛ ІІІ.1.4. ДРУГИ ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ: ... - да разполага за срока на изпълнение на поръчката с дежурни мониторинг центрове на територията на населените места, където се намират обектите на Възложителя подлежащи на охрана с технически средства за защита осигуряващ 24-часов контрол и реакция на патрулните коли в съответния срок и поемане на ангажимент за отзоваване в срок от 3 /три/ до 5 /пет/ минути след подаден сигнал за настъпило събитие и за обработка на получените сигнали и добре изградена и надежда мрежа за пренос на сигнала, включително телефонни номера за пряка и непрекъсната връзка с центровете. - да декларира, липсата/наличието на посочените от Възложителя обстоятелства; - да представи в офертата си исканата от Възложителя информация; - да представи в офертата си посочените от Възложителя в т. 3 документи. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в документацията за участие в процедурата. Крайният срок за подаване на оферти е съгласно посоченото в Обявлението. където се намират обектите на Възложителя подлежащи на охрана с технически средства за защита осигуряващ 24-часов контрол и реакция на патрулните коли в съответния срок и поемане на ангажимент за отзоваване в срок от 3 /три/ до 5 /пет/ минути след подаден сигнал за настъпило събитие и за обработка на получените сигнали и добре изградена и надежда мрежа за пренос на сигнала, включително телефонни номера за пряка и непрекъсната връзка с центровете. ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ РАЗДЕЛ ІІІ.2.1): - че разполага за срока на изпълнение на поръчката с дежурни мониторинг центрове на територията на населените места, където се намират обектите на Възложителя подлежащи на охрана с технически средства за защита осигуряващ 24-часов контрол и реакция на патрулните коли в съответния срок и поемане на ангажимент за отзоваване в срок от 3 /три/ до 5 /пет/ минути след подаден сигнал за настъпило събитие и за обработка на получените сигнали и добре изградена и надежда мрежа за пренос на сигнала, включително телефонни номера за пряка и непрекъсната връзка с центровете. 8. Декларация за извършен оглед на подобектите (Образец № 7) – оригинал. 9. Декларация за липса на свързаност по чл. 55, ал. 7 от ЗОП (Образец № 9) – оригинал. 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 10) – оригинал. 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 11), когато е приложимо - оригинал. 12. Доказателства, че Участникът ще разполага с ресурси на трето лице (договор декларацията от третото лице и т.н.), когато е приложило (прилагат се заверени копия). ДРУГО: Срокът по чл. 64, ал. 1 от ЗОП от 52 дни за получаване на оферта по открита процедура, намалява на основанията, предвидени в ал. 3 на чл. 64 от ЗОП, съответно със 7 дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на обявлението в електронен вид Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, а именно: http://www.militarymuseum.bg/.

Процедури по обжалване

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

Дата на изпращане на настоящото обявление

16.10.2015 г.


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com