• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

АРХИВ 2010

Д-Р СОНЯ ПЕНКОВА Е НОВИЯТ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ


След проведен по реда на Кодекса на труда конкурс от комисия, назначена със заповед на Министъра на отбраната, за директор на Националния военноисторически музей, считано от 09.08.2010 г., е избрана д-р Соня Борисова Пенкова.


КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ (2010 – 2015 Г.) НА Д-Р СОНЯ ПЕНКОВА


Настоящата концепция е изградена върху съвременното разбиране за музей, залегнало в документите на ИКОМ и ЮНЕСКО, като постоянна институция с идеална цел, в служба на обществото и неговото развитие, отворена за публика и занимаваща се с изследвания, които се отнасят до материалните свидетелства – придобива ги, съхранява, популяризира и най-вече експонира с изследователска и образователна цел, както и за естетическа наслада.

В основата е разбирането за Националния военноисторически музей /НВИМ/ като структура от четири музея: НВИМ - София и филиалите във Варна - Военноморски музей /ВММ/ и Парк-музей на бойната дружба 1443-1444 г. /ПМБД/, и Музей на авиацията /МА/ - Крумово, които заедно изграждат историческия образ на Българската армия и чието бъдеще е в запазване на традиционните им послания и увеличаване на значимостта им на местно равнище.

Основополагащо е разбирането, че потенциалът на НВИМ е съвкупност от музеен фонд, професионализъм на човешкия потенциал и финансов ресурс. Тяхното увеличаване и равновесие е условие за развитието му.


І. Анализ и оценка на състоянието и дейността на музея; основни проблеми на функциониране


Достойнства и достижения: Богат, добре комплектуван фонд; над 30 колекции; ритмични годишни постъпления между 4000 и 6000 предмети* ; средногодишен брой на реставрирани културни ценности – около 1200; съвременни експозиции в музея в София и във филиал ПМБД; ежедневно в музея могат да бъдат видени приблизително 27 000 експоната, което го прави безспорен лидер в българското музейно пространство; средногодишния брой на изложби 9-12, с тенденция на увеличаване на съвместните изложби с музеи в страната; възобновена международна дейност с три реализирани изложби в чужбина и една в страната; целогодишно действащи образователни програми; съвременен Интернет сайт, ежедневно обновяван с информация; НВИМ за първи път в развитието си присъства в Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ, има Правилник за устройството и дейността си; разписани и действащи вътрешни правила за музейните дейности, финансово-стопанските и административни дейности; НВИМ-София и филиал ПМБД имат основно реновирани сгради. Всички музеи в структурата се намират в големи градове, /с изключение на филиал МА/ с традиции в културата, с развита музейна мрежа и туризъм; разполагат с достатъчна площ, /изключение прави музея в София/ да развият своя потенциал и дейности.

Слаби страни: нисък средногодишен ръст на увеличение на посетителите /средно с 25%-30% на година/; преобладаване на възрастните посетители пред младите хора; научна дейност, чужда на музеоложките проблеми; недоразвити механизми на музеен маркетинг; липса на рекламна стратегия; липса на концепция за допълнително набиране на средства.

Проблеми на функционирането, с качества на риск за развитието: Бюджетна субсидия, предоставяна като квота, а не на основата на заявените потребности от НВИМ в програмните меморандуми; Субсидията не покрива частта музейни дейности - реставрация и консервация, ремонт на техника, специализирани стелажи, климатизация, СОТ, застраховки, откупуване на предмети; липсват допълнителни източници на финансиране; недостатъчен човешки ресурс; противоречивост на нормативните документи; отдалеченост на филиал МА от Пловдив.


ІІ.Тенденции и възможности за развитието на музея като културно-просветен и научен институт и мястото му в националната музейна мрежа


Традициите в потребяването на културното наследство на държавите от Европейския съюз, чиито член е България изискват по-качествени услуги и по-атрактивен музеен продукт, съхраняване на идентичността и съвременни послания. Членството в НАТО поражда необходимостта НВИМ да изгражда способности за дейност при мисии зад граница, както и за представяне на военната ни история пред структури на Северноатлантическия пакт.

Макар политическата ситуация да е стабилна, последствията на икономическата криза в следващите години ще влияят на количеството и профила на предлаганите и търсени културни и в частност музейни продукти. Намалената бюджетна субсидия ще наложи да се избира дали да се откажем от това да бъдем музей, разбиран като институция с определени нормативно разписани функции или да се търсят други варианти за финансиране на иманентно присъщите ни дейности.

Тенденцията на нормативно регулиране на функциите и дейността на музея ще се развива в пряка зависимост от променящото се законодателство в областта на културното наследство и от непротиворечивостта на нормативните актове на Министерство на културата и Министерство на отбраната по отношение на музея, като условие за дейности, привличащи посетители и носещи приходи.

Продължаващата тенденция на преобладаване сред посетителите на възрастните, пред младите хора увеличава сериозността, с която трябва да се отнасяме към тях – нашето бъдеще, в обстановка на увеличаваща се конкуренция на новите развлечения. Днес наборната армия е само спомен и на музея се пада задачата за военно-патриотичното възпитание на младежите, които ще познават войнишкия живот само от нашите експозиции. За жалост сериозна тенденция е липсата на подобно възпитание при кадровите войници.

През ХХІ в. музеите се превръщат в място за социализиране на културно-историческото наследство. НВИМ трябва да продължи започнатата преди по-малко от година промяна към активна работа с аудиториите си и предимно с младите хора за създаване на разбиране и уважение към различията, за преодоляване на натрупаната историческа конфронтация. Трябва не просто да показваме фактите, а да създадем условия за съпреживяване.

Новите тенденции в музейното експониране в световен мащаб налагат непрекъснато преосмисляне на начина на представяне на експонатите с участие на мултимедийни и интерактивни технологии, с развитие на образователни и информационни функции, включително в интернет.

Съвременните тенденции в управлението на музеите предполагат търсене на нови форми за преодоляване на тясното ведомствено профилиране на музеите, разширяване на кръга на приятелите на музеите, привличане на спонсори.

Навлизането на технологиите променя очакванията на обществото по отношение на стандартите на обработка, представяне и съхранение на музейните колекции. НВИМ е сред първите музеи, които внедриха музеен и библиотечен софтуер. Увеличаването на информационния масив в тях, детайлизирането, дигитализирането е стъпка към създаване на информационни мрежи; електронните системи за отчет ще са в основата на прозрачността и позитивния публичен образ на музея. Електронизацията улеснява изследователските и популяризаторски /в частност издателски/ задачи без изнасяне на предметите от хранилищата, което е в полза на тяхното съхранение. Включването на базите данни във вътрешни и локални мрежи ще ги направи достъпни за всички структури на музея и ще ги въвлече в реалното производство на музейни продукти и услуги. Ще се увеличат възможностите за изложби и участие в проекти за мобилност на колекциите.

Новата комуникационна среда диктува взаимоотношения, които могат да се определят като мрежови. Електронните средства за оперативна комуникация /електронна поща, музейни сайтове, интернет базирани електронни фондове/, електронните средствата за координация на дейността /обяви, форуми/ и новите форми за обратна връзка и организация на сътрудничество /електронни книги за гости, интернет - конферентни срещи и др./ ще заменят използваните досега. Така в профила на „средствата за производство” ще се появят нови ресурси и партньори.

НВИМ има лидерска позиция сред музеите в страната, заради качеството на предлагания музеен продукт. За да се задържи тази позиция трябва да се доведат хората в музея. Намерението на Министерство на културата в Концепцията за водещи столични музеи** да оформи културни зони и създаде в тях нови музеи или осъвремени стари ще направи някои от тях силна конкуренция. НВИМ или ще изпадне от първите, или трябва да създаде нови способности и да реализира политика на включване в културни зони „А“ или „Б“ на столицата, като използва отварянето на парка на ВА „Г.С. Раковски“ и възможността за пешеходен достъп до музея.

Структурата на музейната мрежа в страната е силно раздробена и дублираща се като профил на фондовете и функции, без концепции за музейни комплекси, базирани на колекции. НВИМ има категорични преимущества – ясен и различен профил, функции, обвързани с обект /армията/, гарантиращ идентичност.


ІІІ. Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигане


Според съвременните стандарти целите на управлението са да даде отговор на предизвикателствата и потребностите, да подпомогне набирането на средства, да мотивира персонала, да дефинира ясни цели и приоритети, да контролира пряко използването на финансовите и човешки ресурси за постигане на целите и да осигури ефективен мениджмънт.

В основата на разбирането за управление на финансите е не само изготвяне и разходване на бюджет, управление на системите за финансово управление и контрол, а управление на източници на доходи – даване под наем на изложбени зали, реализиране на проекти за „мобилност на колекциите”, продажба на каталози, мултимедийни продукти, сувенири, разнородни програми, проектно субсидиране, партньорство с институции, участие в проекти за музейния сектор: Програма учене през целия живот - Секторна програма Л. да Винчи в областта на професионалното обучение 2007-2013г., Секторна програма Еразъм 2007-2013г., Секторна програма Грундвиг - обучение за възрастни 2007-2013г., програма Култура 2000 „Преминаване на границите-свързване на културите“ 2007-2013 г.

Управление на човешките ресурси: формална страна - изградена щатна структура, подчинена на функциите и задачите на музея; длъжностни характеристики - ясно разписани задължения, отговорности и правомощия, йерархия, нива на докладване; атестиране - реално, а не формално като елемент от ефективен мониторинг; качество на работа - прозрачност във взаимоотношенията, мотивация и позитивен морален климат, споделяне на отговорностите, екипност, професионалната квалификация; структури, отговарящи на нормативно разписаните функции и създаващи възможност за екипна работа на хора с качества и образователно-квалификационни характеристики, адекватни на функцията на звеното.

Управление на собствеността: Общи параметри - ясни правила, разписани процедури за обществени поръчки и търгове, прозрачност на дейностите, план за адекватни действия срещу възможни прояви на корупция, коректни и точни ангажименти на звената; Конкретни параметри - балансирано развитие и постепенно изравняване на нивото на инфраструктурата и материалната база във всички звена, завършване реконструкцията на филиал ВММ, преместване на филиал МА в Пловдив; мотивирани и навременни решения за разположение на капиталовите разходи във времето, предвид сериозния им размер.


ІV. Мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научноизследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея


Управление на колекциите – разработване на политика на комплектуване, управление и оценка, с цел съхраняването и увеличаването им, за запазване на паметта на Българската армия и за защита на определен тип културно-историческо наследство като елемент на националната сигурност, така както е записано в Проекта на Стратегия за национална сигурност на РБ.

Експозиционна дейност – общи тенденции: представяне на историята и културното наследство, ориентирано не към застиналите факти на миналото, а към проблемите на днешния ден и вгледано в съдбата на хората; социализиране на наследството чрез експозициите, което ще увеличи популяризирането му, ще спомага за преодоляване на вековните проблеми на Балканите, като форма на международно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз; конкретни тенденции: разширяване на експозиционния ареал - разширяване на показа преди 1878 г.; изграждане на обособена част в експозицията за развитието на българската военна промишленост; представяне на българската култура по време на войните; изграждане на съвременна експозиция на филиал ВММ, представяща развитието на военния и на гражданския флот; преместване на филиал МА в Пловдив и изграждане на съвременна експозиция, обхващаща историята на военната и гражданска авиация.

Научноизследователска дейност - ориентиране към изследвания, които ще увеличат възможностите за експозиционен прочит и показ; преминаване от общи теми и събития, отдавна намиращи се в научно обръщение към проучване на колекциите.

Музеен маркетинг - развитие насочено към увеличаване на посетителите, проучване на пазара, създаване на кръг от потребители и увеличаване на приходите; обезпечаване на максимален достъп към експозициите, образователни програми; създаване на кръг от периферни дейности във връзка с основната за музея; привличане на доброволци и спонсори.

По отношение на образованието в музея - маркетингът довежда хората до вратата на музея, а образованието се грижи за тях след това. Образователните програми са добре работещ механизъм за възпитание в патриотизъм и уважение към държавността. Образованието в НВИМ трябва да се обогати с представяне и тълкуване на символно-смисловите послания на експонираните културни ценности, да осигури справочни и информационни услуги, както и всички дейности от посрещането на един посетител, ориентирането му чрез упътвания, схеми, планове, през проучвания върху степента на усвояване на знанията до работата с медиите.


V. Етапи за реализация на концепцията


Промените, настъпили във времето след 2000 година, когато беше формулираната мисията на музея налагат тя да бъде променена:

Мисия - НВИМ е обществено средище за военна история, памет и култура и желано място на нашите деца. В него, съпреживявайки историята и героизма на българската армия обществото пренася през времето уважението си към държавността.

Целта на развитието на музея в следващите пет години е висок стандарт на продуктите и услугите, предлагани от музея.

Приоритет - увеличаване на посетителите със средногодишен ръст 100% и на приходите със 150% за петгодишния период.


Етапи на реализиране на концепцията***:


Първи етап на постепенни натрупвания (2010-2012 г.)

Управление на колекциите и експозициите, научна дейност, образование и маркетинг – създаване на концепция за управление на колекциите; осигуряване на проектно субсидиране за реставрация/консервация; реализиране на стъпки към спонсори и доброволци за подобряване на състоянието на външните експозиции; разширяване на външната експозиция на музея в София; завършване на електронизирането и дигитализирането; изпълнение на нормативно разписаните дейности; издаване на Известие на НВИМ и Годишника на ВММ; реализиране на маркетингова стратегия за агресивно присъствие на пазара на музейни продукти; изграждане на медийни партньорства; установяване на контакти с всички европейски военни музеи.

Управление на финансите и собствеността – стратегия за допълнително финансиране; участие в проекти и програми за финансиране; завършване на ремонта на филиал ВММ, преместване на музея и стартиране на вътрешното му оборудване; дейности, осигуряващи преместването на филиал МА в Пловдив;

Управление на човешките ресурси – формиране на потенциал за управление и участие в проекти; квалификацията на персонала, чрез реализиране на програмата „Музеен кабинет“ /обучение на място/; създаване на отделно щатно звено на научната група; създаване на неформални постоянно действащи екипи по отделни дейности от различни структури; мотивационни дейности.

Втори етап на реализиране на потенциала (2013-2015 г.)

Управление на колекциите и експозициите, научна дейност, образование и маркетинг – продължаване и доразвиване на всички дейности от Първи етап; подобряване на параметрите на опазване на ДКЦ /подобрения в СОТ, климатизация, застраховки/; включване на електронните бази данни във вътрешна мрежа; публикуване в определени параметри на базата данни в Интернет; изграждане на информационен център за военна история в София, Варна и Пловдив; активна издателска дейност за специализирани музейни издания; реализиране на международни изложби извън страната; обмен на специалисти; включване на НВИМ в туристическите маршрути на Европа; нова експозиция на филиал МА; промяна на постоянната експозиция на НВИМ.

Управление на финансите и собствеността – стабилна политика на приходите; действащи програми за външно финансиране; преместване на филиал МА в Пловдив, ремонт и модернизация на сградата и инфраструктурата; подобрения и промяна на външната експозиция на музея в София; ремонт на сграда „библиотека” на филиал ПМБД; дооборудване на хранилищата на всички музеи.

Управление на човешките ресурси – увеличаване на щата на НВИМ; подобряване на професионалния профил на специалистите; продължаваща квалификация, включително магистърски програми по музеология в страната и чужбина; продължаване на неформалното образование; реализиране на дейности от създадените неформални екипи.

Реализирането на концепцията ще увеличи конкурентоспособността на институцията и ще и осигури развитие, с устойчиви във времето постижения и баланс между музеен фонд, човешки и финансов ресурс.


* Всички данни са дадени за тригодишен период назад и са взети от статистики, публикувани от НВИМ или НСИ.

** В понятието „водещи” не влизат НВИМ, Националния исторически музей и др.

***Дейностите, които са присъщи и се подразбират за един музеи не са избрsоени предвид ограниченото място.


Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com