• Facebook
 • Facebook
 • Facebook

АРХИВ 2009

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ПО МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МУЗЕОЛОГИЯ” НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА.


ОБЩОФАКУЛТЕТСКИ И МЕЖДУФАКУЛТЕТСКИ ПРОГРАМИ


 • Музеология
 • Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство
  (Съвместна програма със Стопански факултет. Приемът на документи и класирането на кандидатите се извършва от СФ)

Условия за кандидатстване:

Кандидатите да имат завършено образование и да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър 4,00.

За обучение в магистърската програма по Музеология се приемат студенти, придобили бакалавърска степен по История, Археология и Етнология. В програмата се приемат и студенти преминали предварително обучение за „неспециалисти” за тези специалности. Продължителността на обучението в магистърската програма по Музеология е 3 семестъра.

За всяка от магистърските програми ще има прием срещу заплащане до 20 места.


Конкурсен изпит:

Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за бройки субсидирани от държавата. Конкурсният изпит е събеседване пред специализирана комисия за отделните магистърски програми .

За обявените бройки за обучение срещу заплащане – кандидатите се класират по документи.


Класиране:

Състезателният бал за кандидатстващите за субсидираните от държавата места по магистърски програми се формира като сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).

Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.


 • Магистърска програма: Музеология

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение:редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане


Ръководител: доц. д-р Тотко Стоянов

тел. 9308 322; 934 46 63; 0888 14 57 48; e-mail: totko@mail.bg


Магистърската програма по “Музеология” има подчертано професионален характер – подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите на музеите и музейните комплекси в страната.

Магистърската програма има за цел, както придобиване на допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка в областта на музеологията, така и допълнителна задълбочена фундаментална научнотеоретична и специализирана подготовка на студентите в областта на специалността придобита в бакалавърска степен. Учебният план включва дисциплини с теоретичен, методологичен и практически характер в сферата на мудейното дело.

Магистрите по Музеология могат да намерят професионална реализация в музеи, в научни и културни институти, висши училища, в сферата на културния туризъм, да заемат експертни и други длъжности в областта на проучването и опазването на културното наследство в държавни и общински организации и ведомства, в частни и държавни фирми, както и в неправителствения сектор.

Конкурсният изпит е събеседване, което има за цел да установи научния интерес на кандидатите и мотивацията за работа в конкретна проблематика на музеологията и нивото на базисната подготовка.


 • Магистърска програма: Икономика и мениджмънт на туризма и историческото наследство
  (съвместна програма със Стопански факултет, където се извършва приемът и обучението)

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане


Ръководител: доц. д-р Соня Милева (Стопански факултет)

тел. 0887219612; e-mail: smileva@feb.uni-sofia.bg


Настоящата магистърска програма от професионално направление 3.7. Администрация и управление е предназначена за кандидати с базово образование ОКС бакалавър по произволна специалност, за предпочитане история, археология, етнология, архивистика и документалистика, история, география и туризъм. Продължителността на обучението в общия случай е 2,5 години (пет семестъра) и обхваща:


 • Подготвителен модул – 1 година (два семестъра).
 • Основен модул по професионалните дисциплини – 1 година (два семестъра).
 • Финален модул (един семестър) – учебна практика, разработване на преддипломен проект и защита на магистърска теза.

Поради широкия спектър на допустимост на бакалавърските специалности максималната продължителност на магистърската програма е 2,5 години, но за:

 • кандидати с базово образование ОКС бакалавър с икономическа специалност, изучават само основния и финален модул, с обща продължителност на обучението 1,5 години (3 семестъра);
 • кандидати с базово образование ОКС бакалавър с неикономическа специалност, различна от история, археология, етнология, архивистика и документалистика, история, география и туризъм се изучават и трите модула (подготвителен, основен и финален) с обща продължителност на обучението 2,5 години. За неикономическите специалности история, археология, етнология, архивистика и документалистика, история, география и туризъм се изучават подготвителният и финалният модул, като от основния модул се признават изучаваните професионални дисциплини.

Целта на програмата е да създаде висококвалифицирани ръководни специалисти, които да владеят съвременните форми, методи и средства за управление на стопанската дейността на туризма, и в частност в сферата на културно-историческото наследство. Чрез специализиращите дисциплини студентите ще овладеят знания и умения за разработване, предлагане и реализация на туристическия продукт на културно-историческото наследство.

Разработването на магистърските тези следва да профилира реализацията на студентите за работа в туризма на културно-историческото наследство, в съответствие с теорията и съвременните тенденции на ефективно и устойчиво икономическо развитие на туризма. Магистърската програма има интердисциплинарен характер в областта на икономиката на туризма и историческите науки. Разработена е съвместно между Историческия и Стопанскя факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, като завършилите програмата ще придобиват икономически шифър: Икономика и управление на отраслите. Завършилите програмата могат да се реализират като: мениджър, консултант ръководител и експерт в областта на управлението на туризма на историческото наследство. Програмата създава възможности за студентите да се подготвят за работа в стопанските и нестопанските сфери и главно в сферата на туризма като специализират определени форми и методи за ефективно управление на икономиката на туризма на историческото наследство. Тя осигурява възможности на студентите да разширят и да задълбочат познанията си по специален предмет на управление – културно-историческия туризъм, да формират и развиват специфични управленски умения за успешна реализация в туристическата индустрия.


След завършване на обучението студентът трябва:


Да знае

 • Да познава съвременните управленски и икономически теории. Да борави с инструментариума им при проучванията и анализа на икономическата и социалната действителност;
 • Да познава инструментариума на управлението и маркетнига при вземане на решения;
 • Да познава методите и средствата за браншова диагностика;
 • Да познава методи за формулиране и реализация на стратегии, бизнес-планове, проекти и планове;
 • Да прилага методи и подходи за усъвършенстване на дейността на туристическите организации;
 • Да ръководи ефективно трудови колективи в туристическите предприятия;
 • Да познава правно-административните норми и критерии на туристическия бизнес в страната, Европа и света;

Да може

 • Да прилага наученото като теоретично знание и практически опит за решаване на проблемите на практиката;
 • Да може да прави самостоятелни управленски, икономически и финансови анализи, изводи, препоръки, решения;
 • Да прави браншови анализи за конкурентноспособността на организацията;
 • Да формулира цели и стратегии, да изработва планове, да осъществява различни видове контрол;
 • Да прилага наученото при управлението на човешките ресурси за подобряване ефективността от тяхната работа;
 • Да провежда на практика иновационните организационни промени, промени в производството и реализацията на туристическия продукт;
 • Да осъществи ефективна комуникация със своите партньори от страната и чужбина;
 • Да планира и организира ефективно собствената си работа;
 • Да може да ползва разнообразни научни и практически източници на информация и самостоятелно да работи с тях.

Да бъде

 • Коректен с партньорите си и хората, с които работи като колектив;
 • Настойчив към новостите, иновациите и развитието, с желание да работи за саморазвитие и учене през целия живот;
 • Човек, развиващ стратегически организационен и икономически усет в бизнеса;
 • Специалист с висока организационна култура
 • Задоволен от своята работа и ефективността от дейността на колектива, който ръководи.

Възможна реализация на завършващите:

 • Като ръководители на туристически предприятия, звена на стопанската дейност и др.
 • В научноизследователски организации, занимаващи се със стратегическо управление, планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление, консултант.
 • Като преподаватели и научноизследователски кадри.

Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com